โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา) นี้ได้แบ่งกิจกรรมทั้งหมดออกเป้น 3 กิจกรรมคือ 1.การอบรมเตรียมความพร้อม เรื่อง การแต่งหน้าและบุคลิกภาพในการทำงาน 2.การอบรมเตรียมความพร้อม เรื่อง ทักษะการทำงานที่ผู้ประกอบการต้องการ 3.การอบรมเตรียมความพร้อม เรื่อง การพูดในที่ชุมชนและการนำเสนองาน โดยทั้ง 3 กิจกรรมมีเป้าหมายคือนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกณณ์ชั้นปีที่ 2-4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา การจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมสำเร็จตามเป้าประสงค์ทุกประการ นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการฝึกสหกิจในอนาคตและยังสามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมสำหัรบการเตรียมปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง1. เรื่อง การแต่งหน้าและบุคลิกภาพในการทำงาน 2. เรื่อง ทักษะการทำงานที่ผู้ประกอบการต้องการ 3. เรื่อง การพูดในที่ชุมชนและการนำเสนองาน สำหรับการเตรียมปฏิบัติสหกิจศึกษา และมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากและมากที่สุด
2 เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจและพร้อมสำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา เมื่อนักศึกษาได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นแล้ว ทั้ง1. เรื่อง การแต่งหน้าและบุคลิกภาพในการทำงาน 2. เรื่อง ทักษะการทำงานที่ผู้ประกอบการต้องการ 3. เรื่อง การพูดในที่ชุมชนและการนำเสนองาน ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจและพร้อมสำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมสำหรับการเตรียมปฏิบัติสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจที่นักศึกษาได้รับจากการอบรมเตรียมความพร้อม เรื่อง การแต่งหน้าและบุคลิกภาพในการทำงาน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ประเมินผลการแต่งหน้า1-58
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 1-5 3.51 4.26 100
2. ระดับความรู้ความเข้าใจที่นักศึกษาได้รับจากการอบรมเตรียมความพร้อม เรื่อง ทักษะการทำงานที่ผู้ประกอบการต้องการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ประเมินทักษะการทำงาน1-58
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 1-5 3.51 4.02 100
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด (313 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 301 100
4. ระดับความรู้ความเข้าใจที่นักศึกษาได้รับจากการอบรมเตรียมความพร้อม เรื่อง การพูดในที่ชุมชนและการนำเสนองาน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปผลการประเมินการพูด
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 1-5 3.51 4.39 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/10/2558  - 04/10/2558 28/10/2558  - 04/11/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ