โครงการ "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมนำสุข" ณ วัดข้าวแท่นน้อย
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการดำเนินโครงการ "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมนำสุข" ณ วัดข้าวแท่นน้อย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นักศึกษาได้ปฎิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ นักศึกษาได้มีการปลูกฝั่ง รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รู้จักการเสริมสร้างและกระตุ้รความสามัคคีในหมู่คณะและได้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการจัดทำโครงการได้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 185 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชายจำนวน 53 คน นักศึกษาหญิงจำนวน 131 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมจำนวน 1 คน และจากการทำกิจกรรมนักศึกษามีความประสงค์ให้มีการจัดทำโครงการนี้ต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาได้รู้จักรู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีการปลูปฝั่งให้มีการปฎิบัติสืบเนื่องต่อไป
2 เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นักศึกษาได้มีการกระตุ้นและเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองกันมากขึ้นในหมู่คณะ
3 เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด นักศึกษาได้รู้จักการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯได้บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ (100 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.6 4.18 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/02/2559  - 22/02/2559 22/02/2559  - 22/02/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ