โครงการวันเด็ก ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 จัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 08.00 น. โดยมีการลงทะเบียนจากนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป หลังจากนั้นในเวลา 08.30 น. เป็นพิธีเปิดงานโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อพิธีเปิดเสร็จมีการแสดงของนักศึกษาจีน พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นเวลา 09.00 น. เป็นการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ และมีการมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแสดง เล่นเกมส์ชิงรางวัล เวลา 10.00 น. เป็นการแสดงของวงโปงลางแม่โจ้ ตามด้วยกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล และในเวลา 11.00-12.00 น.
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินชมนิทรรศการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้กิจกรรมได้สิ้นสุดลงในเวลา 14.00 น.

ผลของการนำไปใช้ประโยชน์
๑การจัดกิจรรมโครงการครั้งนี้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการดำเนินงาน มีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
๒นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดี และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการเสียสละ รวมถึงส่งเสริมให้เด็กมีจิตสาธารณะ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเยาวชนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ข้อที่ 1 มีการจัดกิจกรรมตอบคำถามเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเป็นของตัวเองทำให้เด็กได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากห้องเรียนสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
2 2เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเอง ข้อที่ 2 มีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพ และความสามารถของตนเอง
3 3เพื่อให้เด็กเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตน อยู่ในระเบียบวินัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการเสียสละ รวมถึงส่งเสริมให้เด็กมีจิตสาธารณะ ข้อที่ 3 กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันเด็กทำให้เด็กเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการเสียสละ รวมถึงส่งเสริมให้เด็กมีจิตสาธารณะ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเยาวชนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 2เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเอง 3เด็กเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตน อยู่ในระเบียบวินัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการเสียสละ รวมถึงส่งเสริมให้เด็กมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 91.2 100
2. ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 92.3 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 100 201 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/01/2559  - 29/04/2559 09/01/2559  - 09/01/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ