โครงการนักสื่อสารดิจิทัลอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานในภาพรวม
โครงการนักสื่อสารดิจิทัลอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย และยังเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้องได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยรุ่นน้องจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานในพิธีการต่าง ๆ และถือโอกาสแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งสืบ ผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) กิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์และเฟรชชี่ไนท์ ประจำปีการศึกษา 2558” โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2559 กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. โดยสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยช่วยกันรื้อแผ่นบล็อกทีเก่าที่แตกและเสียหายออก และถางหญ้าบริเวณด้านหลังอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไชต์ และได้เก็บขยะรอบๆ อาคาร 75 ปี แม่โจ้ และกิจกรรมช่วงเย็น เวลา 18.00-22.00 น. มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เฟรชชี่ไนท์ ประจำปี 2558 โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาแต่ละชั้นปี การประกวดดาวและเดือนของคณะ ณ บริเวณหลังอาคาร 75 ปี แม่โจ้ กิจกรรมเสร็จสิ้นในเวลา 22.30 น.
๒) กิจกรรม“กู๊ดบายซีเนี่ย ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพี่ ปี 4” โดยจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2559 กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ทั้ง 4 ชั้นปี ร่วมกันโดยช่วยกันปรับพื้นที่ ถมทราย และปูแผ่นบล็อก เพื่อจัดทำเป็นลานจอดรถมอเตอร์ไชต์ด้านหลังอาคาร และกิจกรรมช่วงเย็นเวลา 18.00-22.00 น. มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์กู๊ดบายซีเนี่ย ประจำปี 2558 ณ ล้านหน้าอาคาร 75 ปี แม่โจ้ มีกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา และการมอบใบประกาศเกียรติคุณนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 สุดท้ายมีพิธีจุดเทียนปฎิณญา เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ระลึกอยู่เสมอว่าในการทำงานหรือการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และความดีงามอยู่เสมอ กิจกรรมเสร็จสิ้นในเวลา 22.00 น.

ผลของการนำไปใช้ประโยชน์
1 นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสามัคคีรับผิดชอบ และเสียสละในการอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และนักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้องและนักศึกษารุ่นพี่
2 นักศึกษาจะได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักเสียสละส่วนตน เพื่อส่วนรวม และได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม อันก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ของตนเองในการพัฒนา ชุมชนและสังคม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ข้อที่ 1 มีการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยนักศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และร่วมกันพัฒนารอบๆ บริเวณอาคาร 75 ปี แม่โจ้ และมีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้องได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2 2 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความสามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม ข้อที่ 2 มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์ บุคลากร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการเสียสละ เสริมสร้างให้นักศึกษามีความสามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
3 3 เพื่อนักศึกษาทุกชั้นปีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้องได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่มากขึ้น ข้อที่ 3 มีการจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่1-ชั้นปีที่4นั่งโต๊ะอาหารตามสายรหัสนักศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้องได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่มากขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสามัคคีรับผิดชอบ และเสียสละในการอาสาพัฒนาบำเพ็ญ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 87.4 100
2. ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 87.5 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 110 134 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้องและนักศึกษารุ่นพี่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 110 152 100
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 86.6 100
3. ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 88.3 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2558  - 30/09/2559 01/10/2558  - 30/09/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ