โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัส ที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสตูดิโอ 1 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ ซึ่งกิจกรรมพิธีไหว้ครูเริ่มขึ้นเวลา 16.00 น. โดยตัวแทนนักศึกษากล่าวคำไหว้ครู จากนั้นนักศึกษาทั้งหมดกล่าวคำไหว้ครูตามและร้องเพลงพระคุณที่สามตามลำดับ หลังจากนั้น ตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 มอบพานไหว้ครูให้กับคณาจารย์ นักศึกษาทั้งหมดร่วมร้องเพลงรางวัลของครูเพื่อให้กำลังใจคณาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และขั้นตอนสุดท้ายคณาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีในวันนั้นด้วย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณครู-อาจารย์ ข้อที่ 1 มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูโดยมอบพานไหว้ครูให้กับคณาจารย์ เพื่อแสดงความเคารพนอบน้อม และระลึกถึงบุญคุณครูอาจารย์
2 2 เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และการจัดทำพานไหว้ครูโดยใช้วัสดุในการจัดทำพาน ไหว้ครู ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย ไม่เป็นพิษต่อธรรมชาติ ข้อที่ 2 มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูของคณะสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆปี เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และการจัดทำพานไหว้ครูในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาได้ใช้วัสดุจากวัสดุธรรมชาติ เช่นใบตอง ดอกไม้สด และใช้ไม้จิ้มฟันแทนเข็มกลัด เป็นวัสดุย่อยสลายง่าย ไม่เป็นพิษต่อธรรมชาติ
3 3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์ ข้อที่ 3 มีการจัดให้นักศึกษาร่วมร้องเพลงเพื่อแสดงความมุทิตา ความเคารพนบนอบต่อคณาจารย์ และคณาจารย์กล่าวให้โอวาทต่อนักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณครู-อาจารย์ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 90 100
2. ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 91.8 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 79 163 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/01/2559  - 30/09/2559 25/08/2559  - 25/08/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ