โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 เป็นการจัดการแข่งขันกีฬา การแข่งขันกองเชียร์ และขบวนพาเหรด ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในทุกปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดให้มีกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายในมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคณะ /วิทยาลัย เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเหนือจากพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอีกด้วย

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยจัดกิจกรรมขึ้น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง อาทิเช่น การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันวอลเล่ย์บอล การแข่งขันเซปักตระกร้อ การแข่งขันบาสเก๊ตบอล และมี ประกวดขบวนพาเหรด และประกวดกองเชียร์ ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทาลัยแม่โจ้

ผลของการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขั้นกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี อีกทั้งกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะนำไปสู่การหลอมรวมความรักความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ให้เกิดขึ้นในหัวใจของนักศึกษา
นักศึกษาได้การเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนไม่สนใจในการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา ส่งผลทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ และหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติด ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในกลุ่มของเยาวชน

กีฬาเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและคุณภาพนั้น จำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาให้รอบด้าน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคง และสิ่งสำคัญยิ่งคือ ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างกัน ทั้งภายในคณะและภายในมหาวิทยาลัย โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการในระดับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหันมาสนใจและให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข เป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ และสามัคคีของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ข้อที่ 1 นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ แม่โจ้ ครั้งที่ 42 ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และการประกวดกองเชียร์
2 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ข้อที่ 2 นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันผ่านการแข่งขันกีฬา เป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เกิดความรักความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความสัมพันธ์ และสามัคคีของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 89.7 100
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 86.4 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 100 127 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/01/2559  - 30/09/2559 12/02/2559  - 12/02/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ