โครงการกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาคณะ)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานในภาพรวม
โครงการกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ) ประจำปี 2559 ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 เวลา 13.00 – 16.30 น. เริ่มกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท ศิษย์เก่า คณาจารย์และบุคลากร ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนกเหยี่ยวสีฟ้ากับกลุ่มหมีสีส้ม เวลา 13:00 น. เดินขบวนพาเหรดถึงศูนย์กาญจนา คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร รศ.จักรภพ วงศ์ละคร ประธานได้กล่าวเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ได้แบ่งประเภทกีฬาออกเป็น การแข่งขันกีฬาฮาเฮเหยียบลูกโป่ง การแข่งขันกีฬาฮาเฮชักกะเย่อปากกาลงขวดและการแข่งขันกีฬาฮาเฮงูกินหาง จนกระทั่งเวลา 16:30 น. ประธานกล่าวปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์
ช่วงที่ 2 เวลา 18.30 – 22.00 น.เริ่มกิจกรรมงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ ลงทะเบียน ณ ห้องมณีปักษี คณะสารสนเทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ ประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงสานสัมพันธ์พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน การแสดงของ นศ. ป.โทรุ่น 18 การพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ โดย รศ.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จนถึงเวลา 22.00 น.
ประธานกล่าวปิดงานเลี้ยงสานสัมพันธ์

ผลของการนำไปใช้ประโยชน์
บุคลากรของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท ได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาครั้งนี้จะเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีระหว่างบุคลากร และนักศึกษา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตระหว่างการศึกษา และนักศึกษาผู้จัดโครงการสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้มีโอกาสทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ร่วมกัน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนกเหยี่ยวสีฟ้ากับกลุ่มหมีสีส้ม ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และได้ออกกำลังกายร่วมกัน
2 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมในงานนอกจากการรับประทานอาหารร่วมกัน การแสดงของนักศึกษา ยังมีการพบปะพูดคุยระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริม ความสามัคคีในหมู่คณะ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการพัฒนาองค์กร
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายงานผลโครงการกีฬาสัมพันธ์คณะ ปี2559
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 87 100
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายงานผลโครงการกีฬาสัมพันธ์คณะ ปี2559
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 82.6 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/10/2558  - 30/11/2558 11/10/2558  - 11/10/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ