โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 4
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานในภาพรวม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลชั้นปีที่ 4 จัดขึ้นในวัน
จันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยภาคเช้าคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ถวายสังฆทาน กรวดน้ำ รับพรและประพรมน้ำพุทธมนต์จากพระสงฆ์ ก่อนจะร่วมกัน ปลูกต้นไม้ บริเวณรอบๆ คณะ ตามกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย Go Eco U ของมหาวิทยาลัย จากนั้นในช่วงบ่าย มีการจัดกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “พี่พบน้อง รู้ตน รู้งาน รู้ความท้าทาย” โดย ศิษย์เก่าของคณะที่จบออกไปประกอบวิชาชีพแล้วมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน การสร้างสรรค์งานด้านการสื่อสาร แนวทางการทำงาน การสร้างความสุข ความสําเร็จของในการทํางานให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบ ให้มีทางเลือกในการตัดสินใจทํางานในองค์กรที่มีความมั่นคง และสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางานจริง ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นักศึกษารุ่นน้อง เพื่อให้ทราบแนวทางการตัดสินใจเลือกวิชาชีพก่อนการทํางาน หรือเส้นทางการทํางานในอนาคตจากการประเมินกิจกรรม พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ จากผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมได้ 3.66 อยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจต่อกิจกรรมดังกล่าว จากผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมได้ 3.85 อยู่ในระดับมากเช่นกัน

ผลของการนำไปใช้ประโยชน์
นักศึกษาที่กำลังจะจบ มีแนวทางการตัดสินใจเลือกวิชาชีพก่อนการทํางาน หรือเส้นทางการทํางานในอนาคต และสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางานจริง

ผลการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย
- ไม่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ข้อเสนอแนะ
- การจัดสถานที่ไม่สะดวกต่อการทำกิจกรรม โดยจัดให้นั่งกับพื้นเพื่อดำเนินกิจกรรมได้หลากหลาย แต่ผู้เข้าอบรม โดยเฉพาะนักศึกษาหญิงใส่ชุดนักศึกษา ค่อนข้างนั่งลำบาก และบางกิจกรรมต้องเขียนใส่ลงในกระดาษ ต้องวางกับพื้นทำให้เขียนไม่สะดวก
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ได้รับทราบแนะแนวทางการ สร้างความสุข ความสําเร็จของในการทํางาน นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ได้รับทราบแนะแนวทางการสร้าง ความสุข ความสําเร็จในการทํางาน
2 เพื่อแนะแนวเส้นทางวิชาชีพก่อนการทำงาน หรือแนะแนวเส้นทางการทํางานในอนาคตให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบ ให้มีทางเลือกในการตัดสินใจทํางานในองค์กรที่มีความมั่นคง และสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ร่ําเรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางานจริง นักศึกษาที่กำลังจะจบ ได้รับความรู้จากรุ่นพี่ และอาจารย์ในการแนะแนวเส้นทางวิชาชีพก่อนการทำงาน หรือแนะแนวเส้นทางการทํางานในอนาคต มีทางเลือกในการตัดสินใจทํางาน การปรับตัวตลอดจนสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางานจริง
3 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม นักศึกษามีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ แนวทางการสร้างความสุขในการทำงาน และแนะแนวเส้นทางอาชีพ ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 77 96.25
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 60 60 100
3. ความรู้ที่ได้รับ และการนำไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษา เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 73.2 91.50
รวม      95.92
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 95.92
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
29/04/2559  - 31/05/2559 16/05/2559  - 13/06/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ