โครงการสัมมนาทางวิชาการ "เปลี่ยนศตวรรษสหกรณ์ไทย เปลี่ยนวิถีเกษตรใหม่"
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการสัมมนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง “เปลี่ยนศตวรรษสหกรณ์ไทย เปลี่ยนวิถีเกษตรใหม่” วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
- ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.9 และเพศชาย ร้อยละ 39.1
- ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่ากลุ่มนักศึกษา มีอายุเฉลี่ย 21 ปี โดยมีอายุต่ำสุด 20 ปี และอายุสูงสุด 23 ปี และกลุ่มบุคคลทั่วไป อายุเฉลี่ย 45 ปี โดยมีอายุต่ำสุด 20 ปี และอายุสูงสุด 71 ปี
- จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.86 โดยในรายละเอียดพบว่า ด้านความเหมาะสมของการสัมมนานั้น มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.99 โดยอันดับ 1 ได้แก่ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของวิทยากร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 อันดับ 2 เอกสารประกอบการสัมมนามีความเหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.03 อันดับ 3 การสัมมนา (ช่วงที่สอง) ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่อง “เกษตรอินทรีย์:วิถีเกษตรในอนาคต” มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 และการสัมมนา (ช่วงที่หนึ่ง) ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจการเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน” มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 สำหรับด้านการบริหารจัดการสัมมนานั้น มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 โดยอันดับ 1 ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่การจัดสัมมนา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 อันดับ 2 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.93 อันดับ 3 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ประกอบการสัมมนา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.88 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสัมมนา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.78 ความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการสัมมนา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.70 และความพึงพอใจด้านอาหารและอาหารว่าง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.43
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศตวรรษสหกรณ์ไทย และวิถีเกษตรใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศตวรรษสหกรณ์ไทย และวิถีเกษตรใหม่
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศตวรรษสหกรณ์ไทย และวิถีเกษตรใหม่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดสัมมนาทางวิชาการ เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.51 3.99 100
2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 88.72 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/01/2559  - 16/03/2559 18/01/2559  - 16/03/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ