โครงการ Communication camp
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการดำเนินโครงการ Communication Camp ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ต.เเม่สา อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา พบว่าโครงการ Communication Camp เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ ที่สามารถเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยเรียนรู้การใช้ชีวิตอีกด้านหนึ่งผ่านการร่วมฐานกิจกรรมต่างๆ ให้เรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้และทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการไปบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้นักศึกษามีทักษะการประยุกต์ในการศึกษาในมหาวิทยาลัยและการทำงานต่อไปในอนาคต


ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ผ่านฐานการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ
2 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ นักศึกษามีทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์จากการเข้าร่วมฐานกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เกณฑ์ประเมินร้อยละ70 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 100 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
31/10/2558  - 31/12/2558 05/03/2559  - 06/03/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ