โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559 ขึ้น ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ วัดหนองเต่าคำ บ้านหนองเต่าคำ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาวัดและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ พัฒนาชุมชน รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกในด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา และฝึกกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นระบบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการเสียสละการทำงานเพื่อสังคมและชุมชน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา และฝึกกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาวัดและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการเสียสละการทำงานเพื่อสังคม นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีม เป็นระบบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการเสียสละการทำงานเพื่อสังคม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาวัดหนองเต่าคำ ชุมชนบ้านหนองเต่าคำ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการสร้างจิตสำนึกในด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา และฝึกกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.31 100
2. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการเสียสละการทำงานเพื่อสังคม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.52 100
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 104 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/06/2559  - 22/06/2559 22/06/2559  - 22/06/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ