โครงการเศรษฐศาสตร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559 ณ หน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ โดยหัวหน้าหน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง มีการสำรวจพื้นที่อนุรักษ์ ปลูกต้นกล้าไม้เพื่อซ่อมแซมป่าไม้ที่ล้มตาย สร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติให้สัตว์ป่า เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกับชุมชน พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พื้นที่สาธารณะประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้สอยแก่ชุมชนและส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติต่อไป


ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา นักศึกษาได้ช่วยกันปลูกป่า เก็บขยะที่ย่อยสลายยากในพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติให้สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม
2 เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้สมบูรณ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษาได้พัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ปลูกต้นกล้าไม้ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและกล้าไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติและป่า
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.28 100
2. ระดับความสำเร็จของการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้สมบูรณ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.42 100
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (50 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 116 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/07/2559  - 25/07/2559 25/07/2559  - 25/07/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ