โครงการทำบุญสืบชะตาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการทำบุญสืบชะตาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดย รศ.ดร.สุรชัย กังวล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการนักศึกษา มีการดำเนินกิจกรรมการจัดเตรียมสถานที่ จัดทำอุปกรณ์ในการทำบุญ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา จัดเตรียมงานสืบชะตา รับศีลรับพร เพื่อเป็นศิริมงคลกับห้องสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งดำเนินพิธีโดยมัคทายก จากหมู่บ้านหนองเต่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ทำพิธีโดยเจ้าอาวาสและภิกษุ วัดหนองเต่าคำ วัดศรีบุญเรือง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 รูป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา นักศึกษาได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ จัดทำอุปกรณ์ ในพิธีทำบุญ สืบชะตาและรับศีล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านวัฒนธรรมและสืบสานขนบธรรมเนียประเพณีล้านนา
2 เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่นักศึกษาในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษาได้ร่วมกันทำบุญ สืบชะตา รับศีลรับพร ถวายปัจจัยและอาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลกับสถานที่และการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา และมีขวัญ กำลังใจและศิริมงคลในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.37 100
2. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่นักศึกษาในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.43 100
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (100 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/07/2559  - 14/07/2559 14/07/2559  - 14/07/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ