โครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559 ขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายชุ่มจิตต์ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ โดย รศ.ดร.สุรชัย กังวล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดโดยคณะวิทยากรจากค่ายชุมจิตต์ ได้มีการดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้นำนักศึกษา ผ่านการสันทนาการ เกมส์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกฝนการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกฝนความมั่นใจและการเป็นผู้นำในที่สาธารณะ กิจกรรมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างผู้นำนักศึกษา การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การใช้ชีวิต ฝึกฝนความรับผิดชอบในตัวเองและความรับชอบต่อส่วนรวมและการใช้ชีวิตในสังคม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาและความเป็นผู้นำ นักศึกษาได้ทำกิจกรรมสันทนาการ เกมส์เชื่อมความสัมพันธ์ ฝึกฝนการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเสริมสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ
2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในรูปแบบทักษะชีวิต ทักษะสังคมและความรับผิดชอบ นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมและฝึกฝนความรับผิดชอบในฐานะผู้นำนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา มีทักษะการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาและความเป็นผู้นำ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาและความเป็นผู้นำ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.36 100
2. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในรูปแบบทักษะชีวิต ทักษะสังคมและความรับผิดชอบ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.54 100
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
09/07/2559  - 10/07/2559 09/07/2559  - 10/07/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ