โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2559 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มถามตอบปัญหาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง เล่มเกมส์ แบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อนำเสนอข้อดีและข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การแสดงความสามารถ สันทนาการระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือเป็นคนดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน พี่ อาจารย์และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เป็นคนเก่ง มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก รู้จักคิด วิเคราะห์และนำเสนอ เป็นคนมีความสุข รู้จักแบ่งปัน ทำความดีเพื่อบุคคลอื่นและสถาบันการศึกษา มีการดำเนินกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาด ถอนหญ้า เก็บเศษใบไม้ เศษกิ่งไม้ พัฒนาพื้นที่บริเวณคณะ เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียน กิจกรรมถอนหญ้า ดายหญ้า เก็บเศษขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความอดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข นักศึกษาได้มีส่วนร่วมสานความสัมพันธ์ในหมู่คณะ บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
2 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความอดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน นักศึกษาได้ฝึกความอดทน สู้งาน บำเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข และมีความอดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.23 100
2. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างให้นักศึกษามีความอดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.53 100
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 86 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/07/2559  - 04/08/2559 28/07/2559  - 04/08/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ