โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรและศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ที่แสดงถึงความห่วงใยระหว่างครูกับศิษย์และมีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่องทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ โดย อ. ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล และ อ.ดร.ศิวรัตน์ กุศล รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ , แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดย ผศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย , การบรรยายพิเศษ เรื่องเทคนิคการสมัครงาน โดย คุณสุระศักดิ์ อาษา หัวหน้างานจัดหางาน กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , การประชาสัมพันธ์บริษัท แนะนำผลิตภัณฑ์ และการรับสมัครงาน โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) , การประชาสัมพันธ์บริษัท แนะนำผลิตภัณฑ์ และการรับสมัครงาน โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขึ้น ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิติ์ อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรและศิษย์เก่า ก่อนสำเร็จการศึกษา
2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ มีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงาน โดยการบรรยายพิเศษ เทคนิคการสมัครงาน จากงานจัดหางาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงานจาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตและบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณาจารย์และได้รู้ถึงแนวทางการออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพหลังจากสำเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.24 100
2. ระดับความสำเร็จของการให้โอวาทจากคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.47 100
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 81.71 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/05/2559  - 10/05/2559 10/05/2559  - 10/05/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ