โครงการไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการโดย รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีไหว้ครู และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาในการสำนึกและรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จัดกิจกรรมประกวดทำพานไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพานไหว้ครู โดยผ่านพิธีไหว้ครูและการแข่งขันประกวดพานไหว้ครู โดยนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลที่ 1 นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศได้รับรางวัลที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลชมเชย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีไหว้ครู ได้มีการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมด้วยพิธีการไหว้ครู
2 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาในการสำนึกและรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ นักศึกษามีสำนึกและรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ด้วยพิธีการไหว้ครูและการให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยคณาจารย์
3 เพื่อให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพานไหว้ครู นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพานไหว้ครู ด้วยการประกวดทำพานไหว้ครู
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีไหว้ครูและรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาในการสำนึกและรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.57 100
2. ระดับความสำเร็จของการนำองค์ความรู้ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพานไหว้ครู เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.29 100
3. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีไหว้ครู เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.23 100
4. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ(350 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 102.75 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/08/2559  - 25/08/2559 25/08/2559  - 25/08/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ