โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์(304) อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษโดย อ.ดร.ศิวรัตน์ กุศล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระหว่างผู้ปกครองและคณาจารย์ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์(304) อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการโดย ผศ.ชูศักดิ์ จันทนพศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาใหม่ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด พบปะเพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น มีความสัมพันธภาพที่ดีกับคณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
2 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนการของคณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากร และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนความคิดและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.58 100
2. ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.46 100
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 90.67 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
12/07/2559  - 24/07/2559 12/07/2559  - 24/07/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ