โครงการเข้าร่วมการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558 จัดโดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดยนายปราโมทย์ กิจนิยม นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับผลการประกวดดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558 ได้แก่ 1. ดาวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ น้องกวาง สุดารัตน์ พรมมาตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 2. เดือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ น้องยิ่งใหญ่ สรธน ธิติสุทธิ คณะเศรษฐศาสตร์ 3. ดาวเทียมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ น้องเพชชี่ ภูมิรพี อินทมณี คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก นักศึกษาได้ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออกในมหาวิทยาลัย
2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออกและรู้จักการมีส่วนร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 104.29 100
2. ระดับความสำเร็จของการฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.47 100
3. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.24 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
21/10/2558  - 21/10/2558 21/10/2558  - 21/10/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ