โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จัดขึ้นวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดป่าบง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี จัดขึ้นวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมพิธีไหว้ครู จัดขึ้นวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม ได้อนุรักษ์และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม
2 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เผยแพร่ชื่อเสียงและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เพื่ออบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
4 เพื่อเชิดชูขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบต่อไป ได้เชิดชูขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบต่อไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละการดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลา
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 1000 0.00
4. ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามที่ได้รับจัดสรร
เชิงต้นทุน บาท 100000 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2558  - 30/09/2559 01/10/2558  - 30/09/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ