โครงการ Liberal Camp ครั้งที่ 6
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการ Liberal Camp ครั้งที่ 6 จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านการนำระบบ PDCA มาใช้ในกระบวนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยมีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องการพัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ โดยผ่านกิจกรรม ( walk rally) เพื่อบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการร่วมกับกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง และมีการประชุมสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับความรู้จากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการความเครียด” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดย ดร.เมธี วงศ์วีรพันธ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกมส์และนันทนาการต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1-3 และการสร้างเสริมภาวะผู้นำและพัฒนาให้นักศึกษา เก่ง ดี และมีความสุข โดยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ walk rally เพื่อบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการร่วมกับกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ จำนวน 10 ฐาน โดยกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเครียดให้แก่นักศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับความรู้จากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการความเครียด” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดย ดร.เมธี วงศ์วีรพันธ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งภายในโครงการ มีการสาธิตวิธีการคลายกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การนั่งสมาธิเพื่อให้สมองและจิตใจปลอดโปร่ง ซึ่งเป็นความรู้และการเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายสมอง จิตใจ รวมถึงร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการทำงานและความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงานและการเรียน
2 เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและภาวะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษา ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ walk rally นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเป็นผู้นำในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ walk rally ซึ่งมีฐานทั้งหมด 10 ฐาน ซึ่งแต่ละฐานจะสอดแทรกความรู้ต่างๆ และสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ รวมถึงยังให้นักศึกษามีความกล้าที่จะเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพต่อไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเครียด การทำงานเป็นทีมและภาวะการเป็นผู้นำ โดยผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ walk rally
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผ่านเกณฑ์การวัดผล เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 100 100
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 152.8 100
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเครียด ผ่านเกณฑ์การวัดผล เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80.82 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/11/2558  - 18/12/2558 05/11/2558  - 01/03/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ