โครงการอบรมความรู้สถาบันการเงินและเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการอบรมความรู้สถาบันการเงินและเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) ที่ให้ความร่วมมือในการส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงมาให้ความรู้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังมีเทคนิคการสอนที่ทำให้นักศึกษาสนใจและเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ การอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะฝึกสหกิจศึกษากับทางธนาคาร ทั้งนี้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ทางธนาคารยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปฝึกในสถานที่ที่จริง คือที่สาขาซุปเปอร์ไฮเวย์ ผลการจัดกิจกรรมทั้งหมดพบว่านักศึกษาให้ความสนใจ และสนุกไปกับการเรียนรู้ที่สอดแทรกความรู้ผ่านเกมส์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการทำงานสถาบันการเงิน นักศึกษามีความรู้ความสามารถในเรื่องของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังทราบถึงทักษะการทำงานที่จำเป็นในการทำงานสถาบันการเงินด้วย
2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาได้รับความรู้และมีทักษะที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการฝึกสหกิจในอนาคต และทักษะบางอย่างสามารถนำไปใช้ทำงานหรือดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการทำงานสถาบันการเงิน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการทำงานสถาบันการเงิน(111 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ประเมิน UOB1-58
เชิงปริมาณ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.42 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาได้ฝึกทักษะที่จำเป็นเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะที่จำเป็นเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา(13 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ประเมิน UOB1-58
เชิงปริมาณ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.39 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
07/11/2558  - 25/11/2558 07/11/2558  - 25/11/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ