โครงการประกวดโคมยี่เป็งเชียงใหม่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากผลการดำเนินงานการประกวดโคมยี่เป็งประจำปี 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเงินสนับสนุน การส่งเข้าประกวดอีก20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท ซึ่งทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้เบิกเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 6,122.40 บาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโคมประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 หากส่งโคมเข้าประกวดและได้รับรางวัล จะมีการแบ่งเงินรางวัลจำนวน 50% ของเงินรางวัลที่ได้รับ ให้ทางผู้ดำเนินการจัดทำโคม(คณะสถาปัตย์ฯ) ดังนั้น ตามมติที่ประชุมดังกล่าว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 22,000 บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินแล้ว คงเหลือ 21,878 บาท เพื่อดำเนินงานกิจกรรมโคมในครั้งต่อไป และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเกียรติบัตรให้ทางคณะทำงานโคมฯ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ สร้างความกลมเกลียว สมานฉันท์ นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสร้างความสามัคคี กลมเกลียว สมานฉันท์
2 2.เพื่อใหับุคลากร นักศึกษาตระหนักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไว้ นักศึกษาและบุคคลากรและนักศึกษาได้มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ
3 3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป ได้อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ยั่งยืน
4 4.เพิื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้ได้รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ได้ประจักษ์และชื่นชมความสามารถของนักศึกษา
5 5.เพื่อเป็นการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/กิจกรรมนักศึกษา กับการเรียนการสอน สามารถบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษากับการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำโคมและขบวนเพื่อเข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลโคมยี่เป็ง เชียงใหม่ ครั้งที่ 24
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การดำเนินการตัดทำรถกระทงและขบวนแห่เข่าร่วมงานเทศกาลโคม
เชิงเวลา ร้อยละ 95 100 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 1000 3500 100
3. ความพึงพอใจในการเห็นคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 95 100
4. ความคุ้มทุนค่าใช้จ่ายของการจัดทำโคม ขบวนแห่ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามที่ได้รับจัดสรร
เชิงต้นทุน บาท 270000 276122.4 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2558  - 31/12/2558 01/10/2558  - 24/11/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ