โครงการประกวดรถกระทงยี่เป็งเชียงใหม่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากผลการดำเนินงานการตกแต่งรถกระทง ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2558 จนถึงวันส่งเข้าร่วมประกวดรถกระทงในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ขบวนรถกระทงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท และเงินสนับสนุนการเข้าร่วมประกวด 10,000 บาท
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ สร้างความกลมเกลียว สมานฉันท์ นักศึกษา และบุคลากรได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ สามารถสร้างความกลมเกลียว สมานฉันท์ได้ดี
2 2.เพื่อใหับุคลากร นักศึกษาตระหนักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไว้ นักศึกษาและบุคลากร ได้ตระหนักและเกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
3 3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป สามารถอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
4 4.เพิื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้ได้รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยได้สร้างชื่อเสียงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงความสามารถ ฝีมือของนักศึกษา
5 5.เพื่อเป็นการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/กิจกรรมนักศึกษา กับการเรียนการสอน เป็นการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษากับการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเตรียมรถกระทงและขบวนเข้าร่วมประกวดในงานกระทงยี่เป็งเชียงใหม่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 3000 3000 100
2. ความคุ้มทุนค่าใช้ของการจัดทำทำรถกระทง ขบวนแห่ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามที่ได้รับจัดสรร
เชิงต้นทุน บาท 470000 481058 100
3. การดำเนินการจัดทำรถกระทงและขบวนเข้าร่วมงานกระทงยี่เป็งเชียงใหม่
เชิงเวลา ร้อยละ 95 100 100
4. ความพึงพอใจในการเห็นคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2558  - 31/12/2558 16/08/2558  - 26/11/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ