โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้ชมรมอิสระภายใต้องค์การนักศึกษา ได้แสดงผลงานความสามารถของชมรม ยังไม่มีข้อมูล
2 2.เพื่อให้นักศึกษาได้มีชมรมในการทำกิจกรรนอกห้องเรียน ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้เพิ่มทักษะในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเรียน อีกทั้งได้ฝึกกระบวนการคิดของตนเองและได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนชมรรมอิสระที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
เชิงคุณภาพ ชมรม 10 0.00
3. จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าชมรมอิสระ
เชิงคุณภาพ คน 2000 0.00
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/09/2558  - 05/11/2558 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ