โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับไทยประกันชีวิต สร้างฐานชีวิตตามรอยพ่อหลวงไทย
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์โครงการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้เป็นที่รู้จักต่อเยาวชนระดับโรงเรียนมัธยม. ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน สนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้เป็นที่รู้จักต่อเยาวชนระดับโรงเรียนมัธยม. ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนได้อย่างดีเยี่ยม
2 2. เพื่อแนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน นักเรียนให้ความสนใจและสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวนมาก
3 3. เพื่อเป็นกิจกรรมของบริษัทไทยประกันชีวิต ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะการ เป็นองค์กรที่ดีของสังคม (Good Citizenship) บริษัทไทยประกันชีวิตได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมในโครงการดังกล่าวและมีผู้เข้รมร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
4 4. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทไทยประกันชีวิตและโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
5 5. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ลดละเลิก จากอบายมุขและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีกิจกรรมการลดละเลิกอบายมุขและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
6 6. เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกิิจกรรมให้ความรู้ด้านพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริถ่ายทอดให้นักเรียนได้ศึกษาและประพฤติประติบัติตาม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับไทยประกันชีวิต สร้างฐานชีวิตตามรอยพ่อหลวงไทย ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 1000 1000 100
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 90000 90000 100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา วัน 1 1 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับไทยประกันชีวิต สร้างฐานชีวิตตามรอยพ่อหลวงไทย ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะยเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา วัน 1 1 100
2. โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 1000 1000 100
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 70000 70000 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2558  - 30/09/2559 01/10/2558  - 30/09/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ