โครงการ CAREER READY GUIDE "เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต"
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการ CARRE READY GUIDE เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต มีักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 322 คน ประกอบการด้วยนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ผลิตกรรมการเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ระดับค่าเฉลี่ย 4.67 ร้อยละ 93.40 ในระดับดีมาก
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 . เพื่อเป็นการรองรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดนัดแรงงานให้มีประสบการณ์ในการสมัครงาน เป็นการรองรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดนัดแรงงานให้มีประสบการณ์ในการสมัครงาน
2 2 . เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิควิธีการเตรียมความพร้อมก่อนไปสมัครงาน นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิควิธีการเตรียมความพร้อมก่อนไปสมัครงาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ก่อนการเตรียมตัวไปสมัครงาน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการเตรียมตัวก่อนไปสมัครงาน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมินผลโครงการ CAREER READY GUIDE
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 93.4 100
2. ร้อยละการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 87.49 100
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 87.49 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/09/2558  - 28/09/2558 01/09/2558  - 28/09/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ