โครงการไหว้ครูวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการจัดโครงการไหว้ครูวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี 2558 จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ความนอบน้อม ต่อครู-อาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักศึกษา ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการดำเนินงานพวกเราทุกคนก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเหล่านั้น และพร้อมร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถจัดโครงการนี้ขึ้นได้สำเร็จลุล่วงมาด้วยดี

โดยสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้
1.เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์
2.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์

5.1 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์
จากการดำเนินกิจกรรมพบว่านักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้แสดงถึงการเคารพนอบน้อมต่อพระคุณของครู-อาจารย์ ทำให้นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนมีความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์

5.2 เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
จากการดำเนินกิจกรรมพบว่านักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้แสดงถึงการเคารพนอบน้อมต่อพระคุณของครู-อาจารย์ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยที่นักศึกษาจัดทำกันมาทุกปี5.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์
จากการดำเนินกิจกรรมพบว่านักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้แสดงถึงการเคารพนอบน้อมต่อพระคุณของครู-อาจารย์ ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ และทำให้เกิดการสนิทสนมในการศึกษาอีกด้วย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์
2 เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนมีความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระยะเวลาดำเนินการโครงการอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 100 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน จำนวน 5000 5000 100
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลประเมิน.pdf
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.41 4.13 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
27/08/2558  - 27/08/2558 27/08/2558  - 27/08/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ