โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ประจำปีการศึกษา2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ผู้ประสาทวิชาในแขนงต่างๆที่ผู้เป็นศิษย์ต้องเคารพครู และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา อีกทั้ง ยังได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและขอพรจากครูอาจารย์ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมการแสดงออกในด้านศักยภาพของนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมการทำพานไหว้ครูทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและการวางแผนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมไหว้ครู อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ นำพานดอกไม้ ธูปเทียน รวมไปถึงนำกรวยดอกไม้เข้ากราบไหว้คณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์
2 เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทำพานดอกไม้ ธูปเทียนร่วมกัน อีกทั้งยังได้ร่วมกันจัดสถานที่โครงการไหว้ครู เพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงขึ้นตอน พิธีการต่างๆ ในการดำเนินงานไหว้ครู
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมไหว้ครู อีกทั้งพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมกิจกรรมไหว้ครู อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 163.66 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
24/08/2558  - 30/09/2558 24/08/2558  - 15/09/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ