โครงการศิลปศาสตร์สู่ชุมชนรณรงค์การปลูกป่า
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการดำเนินโครงการศิลปศาสตร์สู่ชุมชนรณรงค์การปลูกป่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ Organic University, Green University และ Eco University จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็น University of Life ภายใต้กรอบการพัฒนา (Roadmap) ด้าน Organic University, Green University และ ด้าน Eco University ทั้งนี้ นักศึกษายังได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปปลูกต้นไม้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกับนักศึกษารุ่นเดียวกัน นักศึกษารุ่นพี่ คณาจารย์และบุคลากร
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้ผู้บริหารพบปะนักศึกษาถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์ด้าน Organic University, Green University และ ด้าน Eco University ผู้บริหารและนักศึกษามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยผู้บริหารมีการถ่อยทอดแนวนโยบาย สู่นักศึกษา และนักศึกษาก็มีการตอบรับด้วยความยินดี
2 2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน ในกิจกรรมการปลูกป่า ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริหารได้ถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์ด้าน Organic University,Green University และด้าน Eco University
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ด้านOrganic University,Green University และด้าน Eco Universityในระดับดี
เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากกิจกรรมการปลูกป่า
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากกิจกรรมการปลูกป่า
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
13/08/2558  - 30/09/2558 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ