โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สโมสรนักศึกษาได้ดำเนินโครงการต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ มีการฝึกวินัยที่ดีของนักศึกษาใหม่ในการดำรงชีวิตและการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย
นักศึกษารุ่นพี่ได้เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ขวัญกำลังใจ การปรับตัวและเตรียมตัวในการเรียนให้นักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่ได้รูัจักสถานที่จัดการเรียนการสอน แหล่งค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลทางวิชาการและสถานที่สำคัญของคณะฯ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างวินัยที่ดีของนักศึกษาใหม่ในการดำรงชีวิตและการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้ฝึกวินัยของนักศึกษาใหม่ในการดำรงชีวิตและการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย
2 เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี ขวัญกำลังใจ การปรับตัวและเตรียมตัวในการเรียนของนักศึกษาใหม่ นักศึกษามีสุขภาวะที่ดี ขวัญกำลังใจ ปรับตัวและเตรียมตัวในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย
3 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รูัจักสถานที่จัดการเรียนการสอน แหล่งค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลทางวิชาการและสถานที่สำคัญของคณะฯ นักศึกษาใหม่ได้รูัจักสถานที่จัดการเรียนการสอน แหล่งค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลทางวิชาการและสถานที่สำคัญของคณะฯ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่มีวินัย ขวัญกำลังใจที่ดีในการเรียนและรู้จักสถานที่สำคัญ คณาจารย์ บุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 92 100
2. บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.24 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
07/08/2558  - 07/08/2558 07/08/2558  - 07/08/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ