โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาใหม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม มูลเมือง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ การบรรยายเรื่อง โครงสร้างหลักสูตร โดยประธานแต่ละหลักสูตร และการบรรยายเรื่องระบบการลงทะเบียนเรียน โดยคุณพนิดา ประเทือง นักวิชาการศึกษา การแนะนำช่องทางการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ รวมถึงช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยว่าที่ร้อยตรีภัสกร ปัญญารักษา นักวิชาการศึกษา ซึ่งทำให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักและเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการลงทะเบียนเรียน ตลอดจนระบบการให้คำปรึกษาและกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ยังเป็นการสอดแทรกให้ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่รู้จักมีวินัยต่อตนเอง การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบต่อตนเอง โดยการให้ความร่วมมือเข้าร่วมในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม/โครงการ ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ เช่น ในขณะที่มีการบรรยาย นักศึกษาทุกคนต้องอยู่ในความสงบ เรียบร้อย ไม่คุยกัน ให้เกียรติผู้พูด การแต่งกายของนักศึกษาต้องแต่งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษารุ่นพี่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ทั้งในเรื่องของการแต่งกาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย คณะ และชมรม เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบและปฏิบัติร่วมกัน เป็นต้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการลงทะเบียนเรียน การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการลงทะเบียนเรียน การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับนักศึกษาได้เข้าใจและเรียนรู้ข้อมูลในด้านต่างๆของคณะศิลปศาสตร์มากยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการลงทะเบียนเรียน การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 102.5 100
2. นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- เอกสารการประเมินผล ข้อที่ 1
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 83.6 100
3. นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างหลักสูตร
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- เอกสารการประเมินผล ข้อที่ 2
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 88.2 100
4. นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- เอกสารการประเมินผล ข้อที่ 3
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80.8 100
5. นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- เอกสารการประเมินผล ข้อที่ 4
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 85.6 100
6. นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการลงทะเบียนเรียน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- เอกสารการประเมินผล ข้อที่ 5
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 88.8 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/07/2558  - 25/09/2558 20/07/2558  - 18/08/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ