โครงการนิทรรศการแสดงผลงานและเวทีเสวนาแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ปี2
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการนิทรรศการและเวทีเสวนาแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมืองปี 2 ในหัวข้อ “วิถีชุมชน วิถีมหาวิทยาลัย กับการพัฒนาพลเมือง” ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2558 ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการนำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมืองของกลุ่มทำงานย่อยในแต่ละพื้นที่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ผลงานให้ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ รวมถึงมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของแต่ละพื้นที่ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ภาพรวมของการดำเนินงานโครงการ เช่น การประชาสัมพันธ์โครงกร ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ เวลา สถานที่ วิทยากร และความต้องการให้จัดกิจกรรมในอนาคต เป็นต้น ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.44) คิดเป็นร้อยละ 88.8 และเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.4 โดยเห็นว่าสามารถนำเสนอนิทรรศการและผลการดำเนินงานโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมืองอยู่ในระดับมากที่สุด (4.61) คิดเป็นร้อยละ 92.2 และสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมืองของคณะทำงานแต่ละกลุ่มอยู่ในระดับมากที่สุด (4.52) คิดเป็นร้อยละ 90.4
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ปี 2 สามารถนำเสนอนิทรรศการและผลการดำเนินงานโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมืองอยู่ในระดับมากที่สุด (4.61) คิดเป็นร้อยละ 92.2
2 2. เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ปี 2 ของคณะทำงานแต่ละกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมืองของคณะทำงานแต่ละกลุ่มอยู่ในระดับมากที่สุด (4.52) คิดเป็นร้อยละ 90.4
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นิทรรศการนำเสนอผลงานการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. 5.ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 50000 50000 100
2. 4.การดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 100 100
3. 1.ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
4. 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 88.8 100
5. 3.การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 91.3 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
16/07/2558  - 09/09/2558 16/07/2558  - 09/09/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ