โครงการครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ (58-5.1.1)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเกิดตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนาให้ดำรงอยู่ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ โครงการ 1 0.00
4. จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ โครงการ 1 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/06/2558  - 30/09/2558 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ