โครงการเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก วันที่ 25 -28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และนิทรรศการกิจกรรมธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดนครปฐม มีจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 90 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการศึกษาดูงานเท่ากับ 4.60
โครงการมีความสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต ทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ ตลอดจนการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตและในชีวิตประจำวันของนักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจกับการศึกษาดูงานครั้งนี้ เนื่องจากได้สัมผัสประสบการณ์และทำให้เกิดการเรียนรู้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การศึกษาดูงานทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเข้าเยี่ยมชมสถานที่ในการศึกษาดูงาน ซึ่งนักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
3 เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ นักศึกษามีเจตคติที่ดีอันเกิดจากการได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาในการดำเนินโครงการ เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.6 100
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (จำนวน 90 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/05/2558  - 28/05/2558 25/05/2558  - 28/05/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ