โครงการแม่โจ้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินการของโครงการแม่โจ้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขประจำปี2558 เป็นไปด้วยยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ๑. เพื่อเพิ่มพูนความสุขและพัฒนาความสามารถให้กับนักศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาเข้าใจและความสามารถในการขับเคลื่อนเครือข่ายยาเสพติดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้
2 ๒. เพื่อสร้างสภาวะการเป็นผู้นำด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างเครือข่ายนักศึกษาทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เครือข่ายนักศึกษาทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1 กลุ่ม
3 ๓. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบและสามารถหลีกเลี่ยงจากปัญหายาเสพติด นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลของยาเสพติด และสามารถหลีกเลี่ยงจากปัญหายาเสพติดที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีภาวะผู้นำด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นการสร้างเครือข่ายนักศึกษาทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 1700 1700 100
2. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
3. เครือข่ายผู้นำนักศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี2558
เชิงปริมาณ กลุ่ม 1 1 100
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
02/04/2558  - 31/05/2558 02/04/2558  - 16/07/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ