โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ (58-2.2.3)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่ สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระหว่างวันที่ 9 มีนาคม-3 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย เสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์ของนักศึกษา มีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ นักศึกษาได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะทั้งภายในคณะเดียวกัน และต่างคณะ
2 ความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย
3 เสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์ของนักกีฬา นักศึกษามีพลานามัยที่สมบูรณ์
4 ห้นักศึกษาได้มีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่นักศึกษา นักศึกษามีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีสุขภาวะที่ดี
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2.2.3-58 แม่โจ้สัมพันธ์
เชิงปริมาณ คน 153 100 65.36
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2.2.3-58 แม่โจ้สัมพันธ์
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.25 100
3. การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2.2.3-58 แม่โจ้สัมพันธ์
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 82.45 100
รวม      88.45
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 88.45
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
03/04/2558  - 03/04/2558 09/03/2558  - 03/04/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ