โครงการ Library จากใจพี่ให้น้อง
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สมาชิกชมรมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นถึงความสำคัญของห้องสมุด จึงเลือกที่จะปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนที่ขาดแคลน ดังนั้นสมาชิกชมรมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบ้านแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นอกจากการปรับปรุงห้องสมุดแล้วยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนเพื่อให้ตระหนักถึงการอ่านและเห็นถึงความสำคัญของห้องสมุดด้วย มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 51 คน และมีนักศึกษา อาจารย์ ผู้เข้าร่วมโครงการอีก 35 คน รวมทั้งหมด 86 คน การปรับปรุงห้องสมุดครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งผู้ที่สนับสนุนหนังสือมือสอง ได้แก่ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ทั้งภายในและภายนอกคณะ และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์


ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน และปรับปรุงซ่อมแซม ห้องสมุดที่ชำรุด นักศึกษามีจิตสำนึกในการอาสา สร้างสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวม ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมนอกห้องเรียนปรับปรุงซ่อมแซม ห้องสมุดที่ชำรุด
ทำกิจกรรมให้นักเรียนน้องๆ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่แฝก ได้รับการปรับปรุง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (80 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 86 100
2. ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินห้องสมุด
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.19 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
21/03/2558  - 21/03/2558 21/03/2558  - 21/03/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ