โครงการเข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 41
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่นักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อสร้างเสริมความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การดำเนินโครงการเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
2. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ใช้จ่ายงบประมาณในโครงการไม่เกินกว่าที่ได้รับการอนุมัติ
เชิงต้นทุน บาท 40000 0.00
4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม ผ่านการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
09/03/2558  - 30/04/2558 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ