โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม (58-2.2.2)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดทำโครงกาแบ่งปันรอยยิ้ม โดยนำสิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำผลงานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สามารถใช้งานได้จริงรวมทั้งสิ่งของจากบุคคลภายนอก เพื่อนำไปบริจาคให้แก่โรงเรียนที่ยังขาดแคลนอยุ่ในปัจจุบัน และร่วมกับคนในพื้นที่ช่วยซ่อมแซมอาคารห้องประชุม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการเสียสละ และการมีน้ำใจให้แก่บุคคลอื่น การทำกิจกรรมที่ยังได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ที่นำสิ่งของไปบริจาคอย่างใกล้ชิด และยังทดสอบการใช้ชีวิตของนักศึกษาให้รู้ถึงความยากลำบากของคนในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักปรับตัวให้เข้ากับบุคคลในพื้นที่
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง นักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
2 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ก่อให้เกิดการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษา
3 เพื่อได้รู้จักการแบ่งปันและเสียสละ นักศึกษารู้จักการแบ่งปันและเสียสละ
4 เพื่อให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตโครงการแบ่งปันรอยยิ้ม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2.2.2-58 แบ่งปันรอยยิ้ม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 86.56 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2.2.2-58 แบ่งปันรอยยิ้ม
เชิงปริมาณ คน 140 140 100
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2.2.2-58 แบ่งปันรอยยิ้ม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 88.2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/03/2558  - 15/03/2558 14/03/2558  - 15/03/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ