โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
งานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ ชั้น 5 ห้องแคทลียาควีนสิริกิต์ (501) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในโครงการนี้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับฟังประสบการณ์จากวิทยากร เพื่อเปิดโลกทัศน์สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานในวิชาชีพ จากการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “เรียนจบเกษตร ชีวิตมั่นคงเพราะการเกษตร” โดย ดร.อานนท์ สุทนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 52
และมีแนวทางการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยการแนะนำจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักศึกษาได้รับความรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเองได้อย่างถูกวิถีทางแห่งสังคมและโลกปัจจุบัน
เมื่อสำเร็จการศึกษา และได้รับความรู้ในการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
จากนำเสนอรายละเอียดการรับสมัครงาน โดยบริษัทชั้นนำด้านการเกษตรของประเทศไทยส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นักศึกษา สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานในวิชาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานในวิชาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาและปรับปรุงตนเองได้อย่างถูกวิถีทางแห่งสังคมและโลกปัจจุบัน ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาได้พัฒนาและปรับปรุงตนเองได้อย่างถูกวิถีทางแห่งสังคมและโลกปัจจุบัน ก่อนสำเร็จการศึกษา
3 เพื่อสนองตอบตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จ นักศึกษามีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่ผ่านการอบรมมีความพร้อมในการทำงาน พร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อ นศ.งานปัจฉิมนิเทศ ปีงบ 2558
เชิงปริมาณ คน 350 350 100
2. ร้อยละความเข้าใจทักษะการใช้ชีวิตพร้อมในการทำงาน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมิน ปัจฉิม 11 พ.ค. 2558
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 82.2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
06/05/2558  - 12/05/2558 11/05/2558  - 11/05/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ