โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา หัวข้อ "เส้นทางสู่อาชีพของนักการเงิน การธนาคาร"
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การอบรมพัฒนานักศึกษา หัวข้อ"เส้นทางสู่อาชีพของนักการเงินการธนาคาร" จัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 12.00 น. ห้อง EC304 อาคารยรรยง สิทธิชัย โดยมีวิทยากร คุณการะเกด จิตติกานนท์ ผู้จัดการธนาคาร CIMB ไทย สาขาช้างคลาน มาพูดคุยถึงการประกอบอาชีพนักการเงินการธนาคาร และแนะนำวิธีการสมัคร ช่องทางการสมัครงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วัยเรียนเพื่อก้าวไปสู่วัยทำงานที่มีคุณภาพ นักศึกษาให้การตอบรับโครงการดี โดยมีการสักถามโต้ตอบกับวิทยากรเพราะวิทยากรมีความเป็นกันเอง มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 100 คน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้านการเงินการธนาคาร นักศึกษาได้ทราบข้อมูลในการประกอบกาชีพด้านการเงินการธนาคาร ตลอดจนช่องทางในการสมัครงานและคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ
2 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครงานในอนาคต เมื่อนักศึกษาทราบคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ นักศึกษาตระหนักได้ว่าต้องเตรียมความพร้อมของตนเองตั้งแต่ปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์ของวิทยากรทำให้ทราบว่านักศึกษาบางคนค้นพบว่าตนเองเหมาะสมกับงานด้านการเงินการธนาคารและมีความมุ่า
งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบอาชีพด้านการเงินการธนาคาร และพร้อมที่จะค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเงินการธนาคาร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้ที่นักศึกษาได้จากการอบรม เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.2 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโครงการ เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.14 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/02/2558  - 11/02/2558 11/02/2558  - 11/02/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ