โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทำบุญ รับฟังธรรมจากเจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ เรื่อง"บทบาทของนักศึกษาต่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม" กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดแม่โจ้ โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสานอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนประเพณีอันดีงาม ให้ดำรงคงอยู่สืบไป อีกทั้ง นักศึกษายังมีมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อน และรุ่นพี่ภายในคณะฯ ทำให้นักศึกษาระหว่างชั้นปีและรุ่นพี่มีความสันพันธ์ที่ดีต่อกันจากการทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมในวันที่จัดโครงการ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมทำกิจกรรมในวันที่ 31 มกราคม 2558 ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เวลา 06.00- 10.00 น. กิจกรรมทำบุญ รับฟังธรรมะจากเจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ เรื่อง"บทบาทของนักศึกษาต่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม" กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดแม่โจ้และพื้นที่โดยรอบคณะศิลปศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 เวลา 10.30 - 17.00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และเกมส์ระหว่างสาขาวิชา ชั้นปี และกิจกรรมสันทนาการ ณ ลานจัตุรัสนานาชาติและบริเวณหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษของนักศึกษา พร้อมมอบของรางวัล เวลา 17.00-23.30 น. ณ บริเวณลานจตุรัสนานาชาติ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทำบุญ รับฟังธรรมะจากเจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ เรื่อง"บทบาทของนักศึกษาต่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม" กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดแม่โจ้ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสานอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนประเพณีอันดีงาม ให้ดำรงคงอยู่สืบไป
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ต่อชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดแม่โจ้ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสานอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนประเพณีอันดีงาม ให้ดำรงคงอยู่สืบไป
3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ นักศึกษาได้รู้จักการใช้เวลาว่างเป็นเป็นประโยชน์ จากการทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการที่นักศึกษารุ่นพี่จัดขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบทบาทของตนเองในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างสาขาวิชาและชั้นปี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 108.43 100
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 83.6 100
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 89.4 100
4. ร้อยละของนักศึกษาที่ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมสันทนาการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
5. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 82.4 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/01/2558  - 06/03/2558 20/01/2558  - 06/03/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ