โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินโครงการวันเด็กเเห่งชาติการประสานงาน องค์การนักศึกษาได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเเม่โจ้ เเละเทศบาลเมืองเเม่โจ้ ที่ช่วยในการสนับสนุนกิจกรรมเเละช่วยเหลือในการจัดตกเเต่งสถานที่ ได้อย่างดีมาก
การจัดนิทรรศกาลขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา เเละสโมสรนักศึกษาได้ทำการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นกิจกรรมให้เด็กๆจากบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเเม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมโดยทางองค์การนักศึกษาได้ กำหนดการผ่านฐานเเต่ละฐานของสโมสรต่างๆ โดยการทำกิจกรรมโดยนำเอาค่านิยม 12 ประการเข้ามาปลูกฝังให้กับผู็เข้าร่วมงานได้รู้เเละเข้าใจ ค่านิยม 12 ประการเเต่ละข้อ
มีปัญหาเเละอุสรรค คือ ฝนตกหนักก่อนวันจัดกิจกรรมทำให้คณะทำงานจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนเเผนไปใช้อาคารเเผ่พืชน์ในการจัดกิจกรรมเเทน ซึ่งอาคารเเผ่พืช์ค่อนข้างที่จะเเออัดเนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดเป้าหมายที่ทางองค์การนักศึกษาได้ตั้งไว้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่อง ค่านิยม 12 ประการ การบำเพ็ญประโยชน์ และการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้ถึงความหมายของค่านิยม 12 ประการ เเสะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
2 เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องเเหล่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสโชว์ความสามารถของเด็ก เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการรู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มึคุณธรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างจิตสำนึกในเรื่องค่านิยม 12 ประการ การบำเพ็ญประโยชน์ และการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าใช่จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 60000 60000 100
2. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 5000 100
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 86 100
4. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/01/2558  - 20/01/2558 01/01/2558  - 20/01/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ