โครงการแนะแนวการศึกษาและหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อแนะนำหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ทั้งในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ยังไม่มีข้อมูล
4 4. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ยังไม่มีข้อมูล
5 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ,วิทยาลัยอาชีวศึกษา,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์มีความเข้าใจและสนใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 0.00
2. จำนวนการแนะแนวโรงเรียนภายในจังหวัดแพร่
เชิงปริมาณ ครั้ง 4 0.00
3. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ/โปสเตอร์/เอกสารแนะแนว
เชิงปริมาณ แผ่น 15000 0.00
4. ร้อยละความพึงพอใจในการจัดทำโครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
06/01/2557  - 30/09/2558 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ