โครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาวและสานฝันวันเด็ก ครั้งที่ 10
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากผลการดำเนินโครงการ พบว่า ในภาพรวมของโครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาวและสานฝันวันเด็ก ครั้งที่ 10 อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องแบบนักเรียน และเครื่องนุ่งห่มแก่นักเรียน รองลงมาคือ การส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะต่อสังคม และการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างอาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตลอดจนแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน อีกทั้งมีการสนับสนุนทรัพยากร/ปัจจัยการจัดงานและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินโครงการครั้งนี้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะต่อสังคม นักศึกษาได้เรียนรู้การมีจิตสาธารณะจากการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
2 เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องแบบนักเรียน และเครื่องนุ่งห่มแก่นักเรียน อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันจัดหาและมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องแบบนักเรียน และเครื่องนุ่งห่มแก่นักเรียน
3 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้เกิดขึ้นจากการดำเนินการทุกขั้นตอนจนถึงเสร็จสิ้นโครงการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะต่อสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 60 คน เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและมีจิตสาธารณะต่อสังคม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมินโครงการสานฝันวันเด็ก
เชิงคุณภาพ เฉลี่ย 3.51 4.88 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/01/2558  - 10/01/2558 10/01/2558  - 10/01/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ