โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำภาคการศึกษา 2/2557
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำภาคการศึกษา 2/2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นให้กับนักศึกษา และเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติรายวิชาสหกิจศึกษาและผลการศึกษาปัญหาพิเศษ โดยมีนักศึกษาไปสหกิจศึกษาจำนวน 1 คน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ "แต่งกายอย่างไรโดนใจนายจ้าง" และ หัวข้อ "สารบรรณสำคัญเสมอ" จำนวน 100 คน มีการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ในขณะที่อาจารย์ไปนิเทศน์นักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีการพูดคุยถามความพึงพอใจ ความประสงรับนักศึกษาในปีถัดไป และทักษะที่ต้องการให้นักศึกษาเพิ่มเติมก่อนสหกิจศึกษา มีการฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็นเพิ่มเติมให้นักศึกษา ทั้งการปฐมนิเทศน์ก่อนสหกิจศึกษาก็มีการให้ความรู้ความเข้าในในขั้นตอนการปฏิบัติสหกิจ การใช้ชีวิตในที่ทำงาน ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นที่ควรทราบก่อนการทำงาน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ มีการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ในขณะที่อาจารย์ไปนิเทศน์นักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีการพูดคุยถามความพึงพอใจ ความประสงรับนักศึกษาในปีถัดไป และทักษะที่ต้องการให้นักศึกษาเพิ่มเติมก่อนสหกิจศึกษา
2 เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นให้กับนักศึกษา มีการฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็นเพิ่มเติมให้นักศึกษา ทั้งการปฐมนิเทศน์ก่อนสหกิจศึกษาก็มีการให้ความรู้ความเข้าในในขั้นตอนการปฏิบัติสหกิจ การใช้ชีวิตในที่ทำงาน ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นที่ควรทราบก่อนการทำงาน
3 เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติรายวิชาสหกิจศึกษาและผลการศึกษาปัญหาพิเศษ มีการนำเสนอผลงานให้รุ่นถัดไปทราบถึงกระบวนการในการทำงานตั้งแต่วางแผนก่อนสหกิจจนถึงกระทั่งลำดับสุดท้ายที่ต้องส่งรายงานรูปเล่ม และได้มีการซักถามพูดคุยกันในประเด็นที่สงสัย มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น มีการนำเสนอผลงานให้รุ่นถัดไปทราบถึงกระบวนการในการทำงานตั้งแต่วางแผนก่อนสหกิจจนถึงกระทั่งลำดับสุดท้ายที่ต้องส่งรายงานรูปเล่ม และได้มีการซักถามพูดคุยกันในประเด็นที่สงสัย มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากสถานประกอบการณ์หรือหน่วยงาน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลได้รับความรู้สหกิจ257
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาและได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลประเมินสถาบันการเงิน
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.38 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 3 : นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและมีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลประเมินสถาบันการเงิน
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.38 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/01/2558  - 29/05/2558 14/01/2558  - 29/05/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ