โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วังธารรีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 97 คน โดยจัดอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานองค์กรนักศึกษา กระบวนการของการจัดทำโครงการ และระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ผลการประเมินผลโครงการผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมาก (4.18) โดยเป็นโครงการที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจกรรมนักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานองค์กรนักศึกษาให้แก่ผู้นำนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (4.22) เป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษานำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอย่างครบถ้วนอยู่ในระดับมาก (4.12) และเป็นโครงการที่สามารถพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และส่งเสริมภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษาอยู่ในระดับมาก (4.20) สำหรับการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ เช่น ความเหมาะสมของเวลา สถานที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ฯลฯ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.96) คิดเป็นร้อยละ 79.2 ของผู้เข้าร่วมโครงการ


ผลการประเมินวิทยากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์) ในหัวข้อ “การวางแผนและประเมินผลโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ” การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังต่อวิทยากรในด้านต่างๆ พบว่า ด้านความรู้เนื้อหาวิชาที่สอน ผู้เข้าร่วมโครงการมีคาดหวังอยู่ในระดับมาก (4.06) และมีความพึงพอใจต่อความสามารถสิ่งที่ได้รับอยู่ในระดับมาก (4.14) ด้านวิธีและเทคนิคการสอน ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความคาดหวังอยู่ในดับมาก (3.96) และได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.96) ด้านบุคลิกภาพของวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก (4.15) และได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.13)
สำหรับการประเมินความไม่พึงพอใจและการยอมรับได้ต่อวิทยากร พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความไม่พึงพอใจต่อวิทยากรในด้านความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อบรรยาย และเทคนิคในการถ่ายทอดให้น่าสนใจของวิทยากร อยู่ในระดับปานกลาง (2.95) ซึ่งสามารถยอมรับได้อยู่ในระดับมาก (3.98)
สิ่งที่ประทับใจวิทยากรคือ มีความชัดเจนทั้งในเนื้อหาที่บรรยายและการพูดบรรยาย มีความเป็นกันเองกับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย มีการยกตัวอย่างประกอบการบรรยายให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น มีการจูงใจให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายสนใจในเนื้อหาการบรรยาย และตอบคำถามได้ตรงประเด็นและครอบคลุมเนื้อที่บรรยาย
สิ่งที่วิทยากรควรปรับปรุงคือ การใช้คำพูดที่รุนแรง ควรใช้คำพูดในการบรรยายให้นุ่มนวลกว่านี้ และการใช้เวลานานเกินไปในการบรรยายเนื้อหา


ผลการประเมินวิทยากร (คุณชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน และคุณสุภาพร แก้วถาวร) ใน “การบริหารงบประมาณในโครงการกิจกรรมนักศึกษา” การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังต่อวิทยากรในด้านต่างๆ พบว่า ด้านความรู้เนื้อหาวิชาที่สอน ผู้เข้าร่วมโครงการมีคาดหวังอยู่ในระดับมาก (3.96) และมีความพึงพอใจต่อความสามารถสิ่งที่ได้รับอยู่ในระดับมาก (4.01) ด้านวิธีและเทคนิคการสอน ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความคาดหวังอยู่ในดับมาก (3.90) และได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.85) ด้านบุคลิกภาพของวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด (4.22) และได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.34)
สำหรับการประเมินความไม่พึงพอใจและการยอมรับได้ต่อวิทยากร พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความไม่พึงพอใจต่อวิทยากรในด้านความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อบรรยาย และเทคนิคในการถ่ายทอดให้น่าสนใจของวิทยากร อยู่ในระดับปานกลาง (2.84) ซึ่งสามารถยอมรับได้อยู่ในระดับมาก (3.90)
สิ่งที่ประทับใจวิทยากรคือ เปิดโอกาสให้ถามและตอบคำถามได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และการตอบคำถามชัดเจนตรงประเด็น
สิ่งที่วิทยากรควรปรับปรุงคือ เนื้อหาที่บรรยายยังไม่ครอบคลุม ควรจะยกตัวอย่างประกอบในการบรรยายให้มากกว่านี้ และการบรรยายไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร


สรุปผลการประเมินวิทยากร (คุณโสภา สุทธิยุทธ์) ในหัวข้อ “ทำกิจกรรมอย่างไรให้มีคุณภาพ” การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังต่อวิทยากรในด้านต่างๆ พบว่า ด้านความรู้เนื้อหาวิชาที่สอน ผู้เข้าร่วมโครงการมีคาดหวังอยู่ในระดับมาก (3.73) และมีความพึงพอใจต่อความสามารถสิ่งที่ได้รับอยู่ในระดับมาก (3.68) ด้านวิธีและเทคนิคการสอน ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความคาดหวังอยู่ในดับมาก (3..82) และได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.59) ด้านบุคลิกภาพของวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด (4.21) และได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.03)
สำหรับการประเมินความไม่พึงพอใจและการยอมรับได้ต่อวิทยากร พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความไม่พึงพอใจต่อวิทยากรในด้านความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อบรรยาย และเทคนิคในการถ่ายทอดให้น่าสนใจของวิทยากร อยู่ในระดับปานกลาง (2.95) ซึ่งสามารถยอมรับได้อยู่ในระดับปานกลาง (3.30)
สิ่งที่ประทับใจวิทยากรคือ มีกิจกรรมให้ทำก่อนการเริ่มบรรยาย การตอบคำถามตรงประเด็น และมีการยกตัวอย่างประกอบในการบรรยาย
สิ่งที่วิทยากรควรปรับปรุงคือ วิทยากรควรจะมีการพูดชักจูงหรือมีแรงจูงใจให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายสนใจในหัวข้อที่กำลังบรรยายอยู่ วิทยากรควรปรับปรุงน้ำเสียงในการบรรยายให้น่าฟังมากกว่านี้ การบรรยายไม่น่าสนใจเท่าที่ควร
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจกรรมนักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานองค์กรนักศึกษาให้แก่ผู้นำนักศึกษา เป็นโครงการที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจกรรมนักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานองค์กรนักศึกษาให้แก่ผู้นำนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (4.22)
2 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษานำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอย่างครบถ้วน เป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษานำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอย่างครบถ้วนอยู่ในระดับมาก (4.12)
3 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และส่งเสริมภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษา เป็นโครงการที่สามารถพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และส่งเสริมภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษาอยู่ในระดับมาก (4.20)
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1. ผู้นำนักศึกษาได้รับทราบบทบาทหน้าที่ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา 2. ผู้นำนักศึกษามีทักษะความรู้ด้านการบริหารงาน การวางแผนงาน การเขียนโครงการ การประเมินผลโครงการ สำหรับใช้ในการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาได้ 3. ผู้นำนักศึกษามีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.18 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 97 100
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ระดับ 3.51 3.96 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
09/01/2558  - 27/02/2558 31/01/2558  - 01/02/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ