โครงการบายศรีสู่ขวัญและพิธีรินชา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
- ผลการดำเนินงานในภาพรวม
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดพิธีรินชาและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล รุ่นที่ 7 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ชั้น 1 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง โดยรองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อด้วยพิธีรินชาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โดยคณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักศึกษารุ่นพี่/ ร่วมคล้องมาลัยต้อนรับน้องใหม่ ร่วมร้องเพลงบทเพลงแห่งปฏิญญา และเพลงสารสนเทศการสื่อสาร

- ผลของการนำไปใช้ประโยชน์
การจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และพิธีรินชา ประจำปี 2558 ถือเป็นกิจกรรม ที่สร้างให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามด้านการพัฒนาการเรียนรู้และการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาที่พึ่งเข้ามาใช้ชีวิตให้มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก อีกทั้งกิจกรรมยังให้ความสำคัญต่อผู้ที่เข้ามา มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน และกิจกรรมนี้ยังทำให้นักศึกษารุ่นพี่ได้บริหารจัดการกิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ รวมทั้งบุคลากร เป็นพี่เลี้ยง ทำให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การทำงานแบบมืออาชีพ
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถนำแนวคิดที่ได้จากการจัดกิจกรรม ไปปรับใช้ในและพัฒนาตน ได้ตลอดเวลา ในการเรียนรู้ชีวิตทั้งห้องเรียนและสังคม รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะทั้งวิชาการและชีวิตควบคู่พร้อมกัน

- สรุปผลการประเมิน
จากการประเมินการจัดกิจกรรมโครงการ “กิจกรรมรินชาและบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558” โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ชั้น 1 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร การประเมินผลครั้งนี้ มีผู้ให้ข้อมูลในการประเมินผลทั้งหมดจำนวน 94 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 และเพศหญิง จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 แยกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 ชั้นปีที่ 2 จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ผู้ปกครอง จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.1
สรุปผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการบายศรีสู่ขวัญและพิธีรินชา รวม 6 ข้อ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 4.31 เท่ากับร้อยละ 86.20
สรุปผลการมีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบายศรีสู่ขวัญและพิธีรินชา รวม 3 ข้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 เท่ากับร้อยละ 88.00
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป
- การแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครองยังไม่ทั่วถึง
- เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อยากให้ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นศรี
เป็นกำลังใจ เป็นขวัญแก่คณะ ครูบาอาจารย์ และนักศึกษาคณะฯ ทุกคน
- เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ให้เด็กสมัยนี้ได้เรียนรู้ ทำกิจกรรมทางพิธีทางศาสนา
- เป็นกิจกรรมที่ดี ในด้านจิตใจ
- สถานที่จัดกิจกรรมค่อนข้างคับแคบ ควรจัดหาห้องที่กว้างกว่านี้ เข้าออก
ไม่สะดวกเนื่องจากมีทางเข้าออกทางเดียว
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา บุคลากรและนักศึกษาในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา
2 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจากพี่สู่น้อง โดยการมีส่วนร่วมจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกฝ่าย มีการต้อนรับและถ่ายทอดวัฒนธรรมในการเรียนรู้จากคณาจารย์ รุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดี เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 88 100
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 86.1 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
03/08/2558  - 30/09/2558 05/09/2558  - 05/09/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ