โครงการรดน้ำดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส ประจำปี 2558
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
? ผลการดำเนินงานในภาพรวม
โครงการรดน้ำดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส ประจำปี 2558 โดยสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ร่วมจัดกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 75 ปี แม่โจ้ การจัดทำกิจกรรมโครงการจึงเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ โดยสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนักศึกษาเป็นผู้คิด นักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติ และการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ซึ่งนักศึกษาจะได้มีการประชุมวางแผน มีการแบ่งงานกันทำที่ชัดเจน และมีการประชุมสรุปผลกิจกรรมเพื่อนำประเด็นปัญหา อุปสรรค์ในการดำเนินกิจกรรมมาเป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ต่อไป

? ผลของการนำไปใช้ประโยชน์
ประเพณีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และผู้อาวุโสถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ของไทยที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีง่าน สามารถสืบทอดต่อไปให้กับชนรุ่นหลังได้มีกิจกรรมที่แสดงถึงความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าได้ร่วมกันสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส เป็นประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป 1 นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และ ผู้อาวุโส คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
2 2 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 2 นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าได้ร่วมกันสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการในการร่วมกันสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 73.8 92.25
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 81.8 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 120 175 100
รวม      97.42
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 97.42
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/01/2558  - 30/06/2558 25/04/2558  - 25/04/2558
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ